Wilsonovy mříže

jsou tlakové sondy určené ke kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference.

Často vysoký tlakový odpor, nízká rychlost proudění nebo nebezpečné látky neumožňují použít jinou metodu. Wilsonovu mříž lze použít do čtyřhranných vzduchovodů v rozsahu od 200 x 200 mm až 2000 x 2000 mm, popř. do kruhových vzduchovodů od průměru 200 mm do 2000 mm a to pro rychlosti od 1,5 až do 30 m/s. Mříže do čtyřhranných vzduchovodů jsou standardně dodávány s teplotní odolností do 80 °C. Na přání je možné dodat mříže v provedení pro vysoké teploty do 450 °C nebo atypických velikostí. Mříže do kruhového potrubí jsou standardně odolné do teploty 450 °C. Vzhledem k odolnosti proti pohybu, vibracím a vzhledem ke stabilitě uložení lze Wilsonovy mříže bez problému použít i do vozidel, lodí apod.

Wilsonova mříž do čtyřhranného potrubí je tvořena paralelně uspořádanými trubkami s otvory, které snímají celkový a substatický tlak. Tyto tlaky se ve sběrných trubkách zprůměrují. Odběry tlaku jsou rozmístěny tak, že lze získat v daném průřezu střední hodnotu diferenčního tlaku na obou připojovacích nátrubcích. Tento diferenční tlak je v poměru k rychlosti proudění, takže lze připojením vhodných přístrojů přímo odečítat střední rychlost proudění nebo případně výstupní signál použít k regulaci či registraci. Všimněte si, že Wilsonovými mřížemi nelze měřit statický tlak!

Materiál mříží je odolný proti korozi: nerez a plast. Za normálních podmínek lze zaručit dlouholetou a bezproblémovou funkci. Na mříži nejsou žádné pohyblivé díly a tudíž nehrozí žádné opotřebení. Vysokoteplotní provedení a mříže do kruhových vzduchovodů jsou svařované.

Tlakové ztráty způsobené Wilsonovou mříží jsou velmi malé ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do zařízení zabudovat více mříží, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie. Velkou předností Wilsonových mříží je možnost kontinuálního měření.

Asi 2,2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s. Z tohoto důvodu lze použít tlakové převodníky k regulaci nebo zpracování dat i při malých rychlostech proudění.

Wilsonova mříž se vyplatí nejen k regulaci nebo monitorování. Na místech, kde se předpokládá častější měření s tlakovými sondami, je časově mnohem výhodnější zabudovat Wilsonovu mříž, protože je k dispozici vždy přímo střední hodnota z celého průřezu vzduchovodu.

Jako indikační přístroje jsou k dispozici všechny manometry AIRFLOW, jako např. TA550. Poskytují jemné rozlišení a indikaci naměřených hodnot. Kontaktním manometrem LDM 17 lze signalizovat předem zvolenou mezní hodnotu. K dalšímu elektrickému zpracování naměřených dat nabízíme převodníky tlaku s proudovým (4…20 mA nebo 0…20 mA) nebo s napěťovým výstupem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že v závislosti na citlivosti převodníku musí být dodrženy minimální rychlosti proudění (při 20 °C cca 1,5 m/s).

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření. Instalací voštinové usměrňovací vložky před mříž lze dosáhnout zrovnoměrnění rychlostního profilu a tím i vyšší přesnosti měření. Nejvyšší přesnost (cca ±2%, v příznivých situacích i vyšší) lze dosáhnout místním "cejchováním". Přesto lze i jinak při plném využití průřezu vzduchovodu dosáhnout přesnosti ±5% za předpokladu, že proudění má minimální turbulenci.

Wilsonovy mříže se nedoporučuje instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepkavé částice v proudícím vzduchu.

Nejdůležitější přednosti:

  • jednoduchá vestavba i do stávajících zařízení
  • univerzálně použitelná do většiny běžných vzduchovodů
  • minimální nároky na údržbu
  • jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie, žádné pohyblivé části
  • minimální tlaková ztráta
  • zesilující účinek: 2,2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s
  • možnost speciálních provedení na zakázku
  • po vyhodnocení signálu optimální přesnost měření

Při praktickém použití kombinace Wilsonova mříž/převodník, dochází zpravidla u každého měřicího místa k individuálnímu uspořádání podle přání zákazníka. Pro návrh jsou potřebné následující hodnoty: maximální a minimální objemový průtok, teplota dopravovaného média, statický tlak v systému, rozměry vzduchovodu a hustota média v případě, že se nejedná o vzduch. Na základě těchto údajů Vám rádi navrhneme nejvhodnější mříž a převodník tlaku.

od 33.996,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: