Odborný seminář – Měření VZT parametrů III

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze uspořádala v průběhu září první dva společné odborné semináře pro techniky z oblasti měření VZT. Seminář volně navázal na odborné semináře z let minulých, které prozatím převážně probíhaly na akademické půdě a v laboratořích VUT Brno. Dobrá pověst a vysoká odborná kvalita seminářů přilákala celkem 41 techniků z celé České republiky. A to se ještě na několik zájemců místo nedostalo.

Ještě před úvodní přednáškou byla kompletně představena nová profesionální řada přístrojů AIRPRO ,které pokryjí většinu dále komentovaných měření.

Poté již následovala teoretická část, která obsahovala tři přednášky. V té první se Ing. Roman Rybín zaměřil na komentář normy ČSN EN 16211 (Větrání budov – Provozní měření průtoku vzduchu - Metody) s cílem přiblížit a okomentovat správnou metodiku měření průtoku v potrubí a na přívodních a odvodních koncových zařízeních.

V druhé přednášce se věnoval Ing. Miroslav Kučera základním metodám měření tlaku, rychlosti a průtoku, včetně praktických ukázek tlakových sond.

Třetí přednášku měl Ing. Miroslav Mík s firmy BLOCK. Plně se věnoval tématu čistých prostor, a to jak z hlediska platné legislativy, tak i praktických rad a příkladů týkajících se projektů, měření a regulace v této oblasti.

V praktické části v prostorách laboratoří ČVUT si potom všichni mohli postupně vyzkoušet měření průtoku na vířivém anemostatu s přístrojem PH731 a ukázkou vlivu rovnoměrnosti proudění na přesnost výsledku. Současně na tomto stanovišti probíhalo měření s precizním přístrojem DIFF. Na druhém stanovišti se účastníci kursu seznámili s metodikou měření průtoku pomocí dýzy a následně si sami mohli proměřit rychlostní profil v potrubí pomocí Prandtlovy sondy a mikromanometru a poté i pomocí termického anemometru. Poslední stanoviště pak bylo věnováno problematice měření průtoku na vyústkách pomocí lopatkových anemometrů, stejně jako problematice měření průtoku na talířových ventilech pomocí nástavců. Praktická měření si všichni vyzkoušeli i s novou řadou přístrojů AIRPRO. V průběhu měření a během závěrečných diskuzí si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti. Na konci obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře.

V průběhu měření a během závěrečných diskuzí si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti a poznatky. A o tom, že tentokrát bylo opravdu co řešit a komentovat svědčí i fakt, že oba semináře skončili o více jak hodinu déle, než bylo plánováno. Na konci, tak jak je již naším dobrým zvykem, obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře.

Naše první dva semináře na půdě ČVUT potvrdily zájem techniků o další vzdělávání ve svém oboru, které musí být spojeno s praktickými ukázkami a měřením. Můžeme slíbit, že připravíme další zajímavá témata a určitě se nejen do zdejších laboratoří ČVUT v Praze, ale i na VUT v Brně a UTB ve Zlíně vrátíme.

Kontakt:
Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz