Odborný seminář - Měření VZT parametrů II

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala v loňském roce sérii odborných seminářů pro techniky z oblasti měření VZT. Tyto semináře se setkali s velikým zájmem. I to byl důvod uspořádat další cyklus těchto seminářů v květnu a červnu letošního roku, který navštívilo celkem 50 odborníků z předních vzduchotechnických firem.

Teoretická část semináře obsahovala celkem tři přednášky. V první se Ing. Roman Rybín zaměřil na problematiku měření přívodních vířivých anemostatů, konkrétně na metodiku měření s přístrojem Prohood PH731, měření se simulovanou tlakovou ztrátou na vstupu, využití klapky PH731 (Back Pressure compensation), použití křížového usměrňovače. V přednášce byl okomentováno i experimentální měření s PH731 a jeho výsledky, které proběhlo na univerzitě v Glasgow.

V druhé přednášce navázal Ing. Jiří Hejčík na přednášku z loňského roku, kdy byla komentována norma ČSN EN 12599 – Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení, konkrétně část určování nejistoty měření průtoku vzduchu v potrubí. Ing. Hejčík prezentoval určení nejistoty pro konkrétní měřicí přístroje a sondy (termický anemometr vs. Mikromanometr s Prandtlovou sondou), které konečně trošku více přiblížili problematiku vyjadřování nejistoty (z teorie do praxe).

Poslední přednášku měl náš host Ing. Miroslav Mík z firmy BLOCK a.s. Téma jeho přednášky se týkalo čistých prostor a to s ohledem na současnou platnou legislativu, požadavky na zaregulování, požadavky na validaci, praktické ukázky a příklady měření. Tato přednášky se setkala s velkým ohlasem, zvláště u firem, které se chystají rozšířit své aktivity i na tato měření.

V praktické části v prostorách laboratoře VZT Odboru termomechaniky a techniky prostředí si potom všichni mohli postupně vyzkoušet měření průtoku na vířivých anemostatech s přístrojem Prohood PH731 (vliv nepřesnosti měření s ohledem na typ čelní desky anemostatu, měření s klapkou, měření se vstupní tlakovou ztrátou simulovanou pomocí síťoviny, výhody stativu a přenosu dat do tabletu pomocí LogDAt mobile softwaru). Další měření průtoku se provádělo na talířových ventilech s lopatkovým anemometrem LCA501 a LCA301 s plastovým nástavcem v porovnání s měřením se systémem DIFF, který automaticky kompenzuje tlakovou ztrátu vlastního přístroje a lze tak toto měření považovat za velice přesné. Porovnání obou výsledků bylo velice zajímavé.

Na třetím stanovišti si účastníci semináře prakticky vyzkoušeli měření nízkých rychlostí na výdechy kalibrované dýzy a to s termickým anemometrem TA440 a Prandlovou sondou s mikromanometrem PVM620. Diskuze byla především o výhodách a nevýhodách obou sond a jejich vhodnosti použití podle charakteru konkrétního měření.

V průběhu měření a během závěrečných diskuzí si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti. Na konci obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře.

Zájem o tento tip odborného semináře nás velmi mile překvapil, takže můžeme už teď slíbit, že budeme pracovat na dalších zajímavých tématech a připravíme v příštím roce „třetí ročník“. Budeme samozřejmě rádi i za Vaše podněty z praxe a možná zajímavá témata.

Kontakt: Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz