Workshopy s firmou AIRFLOW

V únoru 2015 uspořádala firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s firmou Štorc TZB pásmo odborných seminářů zaměřených na problematiku měření vzduchotechnických parametrů se zvláštním přihlédnutím k určování nejistoty měření dle normy ČSN EN 12599 (aktualizované vydání květen 2013). Vzhledem k praktickému charakteru seminářů byl počet účastníků limitován. Tří odborných workshopů v Praze, Benešově a Plzni se tak mohlo zúčastnit 51 techniků z předních českých vzduchotechnických firem.

V teoretické části semináře byli posluchači seznámeni s problematikou proudění, s metodickými postupy při měření objemového průtoku vzduchu a především pak s postupem určení nejistoty měření podle normy ČSN EN 12599.

V praktické části, realizované na speciální ventilátorové trati zbudované za účelem semináře, si všichni účastníci vyzkoušeli měření průtoku v potrubí pomocí termického anemometru a Prandlovy sondy s mikromanometrem. Každý si mohl sám porovnat výhody a nevýhody obou způsobů měření, srovnat výsledky s etalonovou hodnotou (Wilsonova mříž) a zaznamenat je do protokolu z měření, který odpovídá současným standardům.

Při praktické demonstraci unikátního přístroje Prohood PH731, používaného k měření objemového průtoku na velkoplošných vyústkách a vířivých anemostatech, byla věnována pozornost vlivu nepřesnosti měření s ohledem na typ vířivé vyústky. Demonstrovány byly rovněž výhody nového křížového usměrňovače proudění a speciálního stativu na ProHood, doplněného tabletem se speciálním softwarem LogDat. Stativ s tabletem – novinka loňského roku – umožňují snadné a rychlé měření vířivých anemostatů v místnostech s vyšším stropem a dálkové ukládání dat.

Dalším z živě diskutovaných témat semináře byla tlaková ztráta způsobená měřicím přístrojem, tedy jev, který bývá při praktickém měření velmi často opomíjen. Účastníci semináře si mohli vyzkoušet měření s lopatkovými anemometry LCA50l a LCA301 s plastovým nástavcem a následně naměřené hodnoty porovnat s výsledky měření získanými pomocí speciálního měřicího systému DIFF. Tento systém vzbudil mezi všemi účastníky zaslouženou pozornost, neboť dokáže velmi rychle a snadno automaticky kompenzovat tlakovou ztrátu vlastního přístroje, díky čemuž jsou jím naměřené hodnoty vysoce přesné a lze je prakticky pokládat za hodnoty etalonové.

V průběhu měření si účastníci předávali své vlastní praktické zkušenosti a v rámci živých diskusí došlo i na úsměvné příhody ze života "technika VZT".

Pro velký zájem odborných firem z jiných regionů Čech a Moravy se v tuto chvíli připravují další semináře, z nichž první proběhnou již v dubnu 2015 v Brně a Hradci Králové.Ing. Roman Rybín
Airflow Lufttechnik GmbH,
organizační složka Praha,
Hostýnská 520, 10800 Praha 10,
tel. 728 549 171
roman.rybin@airflow.cz