Odborný seminář

 • Měření VZT parametrů

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala odborný seminář na téma Měření vzduchotechnických parametrů.

  Zúčastnilo se ho 15 techniků z předních českých vzduchotechnických firem. V teoretické části semináře se účastníci dozvěděli něco o problematice proudění (co se děje uvnitř potrubí a jak se toho dá využít při měření průtoku), o postupech a chybách měření (jak změřit průtok a určit chybu naměřené hodnoty a jak určit nejistoty měření). Komentována byla krátce i norma ČSN EN 12599 (květen 2013) – Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.

  V praktické části v prostorách nové laboratoře Odboru termomechaniky a techniky prostředí si potom všichni mohli postupně vyzkoušet měření průtoku na velkoplošných vyústkách s přístrojem Prohood PH731 (vliv nepřesnosti měření s ohledem na typ vířivé vyústky, výhody nového křížového usměrňovače proudění, výhody stativu a přenosu dat do tabletu pomocí LogDAt mobile softwaru.

  Další měření průtoku se provádělo na talířových ventilech s lopatkovým anemometrem LCA501 a LCA301 s plastovým nástavcem v porovnání s měřením se systémem DIFF, který automaticky kompenzuje tlakovou ztrátu vlastního přístroje a lze tak toto měření považovat za velice přesné. Porovnání obou výsledků bylo velice zajímavé.

  Na třetím stanovišti si účastníci semináře prakticky vyzkoušeli měření průtoku na ventilátorové trati v potrubí D315 mm termickým anemometrem a Prandlovou sondou s mikromanometrem, porovnali výhody a nevýhody obou měření, srovnali výsledky se skutečnou hodnotou průtoku (z křivky daného ventilátoru a měření celkového tlaku na daném ventilátoru).

  V průběhu měření si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti (došlo i na úsměvné příhody ze života „technika VZT“). Na konci obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře (seznámen a proškolen v základech měření VZT parametrů).

  Kontakt:
  Ing. Roman Rybín, Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha,
  Hostýnská 520, 108 00 Praha 10, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz