Odborný seminář - Praktická měření VZT parametrů

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Regionálním výzkumným centrem CEBIA-Tech, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , uspořádala v letošním roce první společný odborný seminář pro techniky z oblasti měření VZT. Seminář volně navázal na odborné semináře z let minulých, které prozatím vždy probíhaly na akademické půdě a v laboratořích VUT Brno. Nejen dobrá pověst a vysoká odborná kvalita seminářů, ale především prostředí moderní laboratoře centra CEBIA-Tech, přilákalo 22 techniků především z moravského regionu.

Teoretická část semináře obsahovala celkem dvě přednášky. V první se Ing. Roman Rybín zaměřil na komentář normy ČSN EN 12599 (větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody….) a to především na určení nejistoty měření a její praktický výklad. Na dvou příkladech z praxe účastníci pochopili základní postupy při určení celkové nejistoty při měření v potrubí s Prandtlovou sondou a mikromanometrem a její uvedení v protokolu z měření.

V druhé přednášce se věnoval Ing. Zálešák problematice měření parametrů vnitřního prostředí budov a jejich měření s ohledem na platnou současnou legislativu.

V praktické části v prostorách moderní laboratoře CEBIA-Tech si potom všichni mohli postupně vyzkoušet měření průtoku na velkoplošné vyústce s lopatkovým anemometrem (metodiky měření a jejich možné rozdílné výsledky) s přístrojem LCA501, měření průtoku na talířových ventilech a odtahových ventilátorech pomocí modelu LCA301 a nástavců. Na druhém stanovišti probíhalo měření s Prandtlovou sondou a termickým anemometrem, posouzení naměřených hodnot vůči etalonu, který zde představovala moderní multidýza. Poslední asi nejzajímavější bylo stanoviště se sofistikovaným přístrojem P.A.N.D.A., který dokáže během krátké chvilky přesně otestovat dané potrubí na těsnost resp. jakou třídu těsnosti daná sestava splňuje (vše podle ČSN EN 12237> – Větrání budov – Potrubí – Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu).

V průběhu měření a během závěrečných diskuzí si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti. Na konci obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře.

Zájem o tento seminář v daném regionu nás velmi mile překvapil (museli jsme kvůli kapacitě laboratoře dokonce několik zájemců o seminář odmítnout), takže můžeme už teď slíbit, že budeme pracovat na dalších zajímavých tématech a určitě se do Zlína a zdejší laboratoře vrátíme.

Kontakt: Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz